Private giften

De indicator private giften onder de kernindicator draagvlak is sinds 2015 nieuw in de cultuurindex en geeft inzicht in de donaties en nalatenschappen die particulieren geven aan culturele instellingen. Het indexcijfer van deze kernindicator is in 2013 met 157% erg hoog, maar hierbij moet een kanttekening worden gemaakt. Voorafgaand aan een plotseling stijging in 2013, bedroeg het indexcijfer niet meer dan 100%; in 2011 was het percentage nog slechts 88%. In 2011 en 2013 zijn de absolute bedragen (zonder inflatiecorrectie) respectievelijk 32 miljoen en 60 miljoen. Deze bijna verdubbeling van de private giften wordt veroorzaakt door één zeer hoge gift en maakt in feite de uitslag incidenteel zeer hoog en afwijkend.

Een statistische oplossing voor een dergelijk probleem is het zogenaamde ‘winsoriseren’, waarbij de hoogste waarde niet wordt meegerekend om te kunnen corrigeren op incidentele uitschieters. De bron van de indicator ‘private giften’ is de publicatie Geven in Nederland 2015 van de Vrije Universiteit Amsterdam. In overleg met de VU is besloten om in deze editie van de Cultuurindex het ongewinsoriseerde getal op te nemen en aan te sluiten bij de bron. In de volgende publicatie, Geven in Nederland 2017, zullen de giften van particulieren en bedrijven hierop wel gecorrigeerd worden.