Wat zijn de meest opvallende uitkomsten?

De Cultuurindex Nederland maakt in één oogopslag duidelijk dat het culturele veld in de jaren 2005-2009 groei vertoonde. In 2009 kwam daar een eind aan. Een wat nauwkeuriger blik op de vier pijlers waaruit die index is opgebouwd, leert dat de groei vooral zat in toegenomen capaciteit en de grotere concurrentie­kracht van de culturele sector. Het volume aan geldstromen is in 2011 weer bijna gelijk aan dat in 2005, in de tussenliggende jaren lag het wat hoger. Participatie daarentegen gaf, na eerst te zijn gestegen, uiteindelijk een daling te zien.

Trends:
Verandering consumentengedrag: van toegang naar bezit; van fysiek naar digitaal; bij fysieke deelname aan culturele activiteiten spelen beschikbare tijd en vooral geld een grotere rol;
Verandering in arbeid & organisatie: organisatorische omwentelingen amateurkunst vooral door internet; dienstverlenende creatieve industrie hergroepeert zich naar eenmansbedrijfjes;
Verandering in geldstromen en maatschappelijk draagvlak: creatieve industrie slaagt er (nog) niet in door middel van schaalvergroting meer te verdienen; film profiteert wel van digitalisering; Een kleine kring van vermogenden levert het overgrote deel van culturele giften waardoor het maatschappelijk draagvlak van samenstelling verandert; het politieke draagvlak voor cultuur loopt terug.